Privacy Verklaring

Recruitment Studio neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en wij verzamelen, bewaren, wijzigen, raadplegen, verstrekken, gebruiken en vernietigen (hierna: “Verwerken of Verwerking”) uw persoonsgegevens uitsluitend volgens de geldende voorschriften. Om ervoor te zorgen dat u zich op onze website veilig voelt, geven wij u hieronder een overzicht van hoe RS Lifestyle Recruitment waarborgt en welke gegevens met welk doel worden verzameld. Deze privacy verklaring is altijd op onze website beschikbaar.

Verantwoordelijke organisatie:

Recruitment Studio, gevestigd aan Rembrandtweg 37 2202 AT Noordwijk Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.rsrecruitment.eu Rembrandtweg 37 2202 AT Noordwijk Nederland +316 21826688 info@rsrecruitment.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken

Recruitment Studio verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. In beide gevallen geeft u toestemming om de betreffende gegevens te verwerken. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

De volgende gegevens evalueren wij geanonimiseerd om de functionaliteit van de website verder te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken:
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rsrecruitment.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan de doeleinden waarvoor u de gegevens aan ons heeft verstrekt, tenzij wij hiervoor uw toestemming ontvangen of dit anderszins ingevolge wettelijke bepalingen en/of kwaliteitsregels verplicht of toegestaan is.

Rechtsgrond(en):

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van één van de onderstaande grondslagen:

  • Het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst;
  • Het behartigen van een gerechtvaardigd belang van RS Lifestyle Recruitment of van een derde (bijvoorbeeld de bedrijfscontinuïteit);
  • Noodzaak om een wettelijke verplichting na te komen;
  • Toestemming van de betrokkene.

Recruitment Studio verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder met als grondslag toestemming. De toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief kan te allen tijde worden ingetrokken. U kunt die doen via de afmeldlink in elke nieuwsbrief

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren met als gerechtvaardigd belang.

- Om diensten aan u te leveren met als grondslag gerechtvaardigd belang.

- Recruitment Studio analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van onze dienstverlening af te stemmen op uw voorkeuren met als grondslag gerechtvaardigd belang.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Recruitment Studio neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Recruitment Studio) tussen zit. Recruitment Studio gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

- Google Analytics; met als doel om anoniem het gebruik van de website te analyseren en de website te kunnen verbeteren. Google Analytics houdt op anonieme wijze allerlei kenmerken van uw computer bij, zoals schermgrootte en besturingssysteem en hoe lang u op een pagina of de site bent gebleven.

- Google Adwords; met als doel om te kunnen zien welke advertenties het meest rendement opleveren en u mogelijkerwijs opnieuw te kunnen benaderen. Google Adwords plaatst hierbij een cookie op uw computer om u hieraan te herkennen. Het gaat hier om anonieme gegevens die niet terug te leiden zijn naar u als individu.

- Facebook; met als doel om advertenties gerichter te kunnen aanbieden, bijvoorbeeld alleen aan mensen die een bepaalde pagina hebben bezocht. Facebook plaatst een cookie op uw computer om u hieraan te herkennen. Deze advertenties kunt u alleen zien als u een Facebook account heeft.

- Hotjar; met als doel beter zichtbaar te krijgen waar het meest op geklikt wordt en tot hoe ver u scrollt. Hotjar verzamelt deze gegevens op het moment dat u de website gebruikt. Deze gegevens worden volledig anoniem opgeslagen en zijn niet terug te leiden naar u als individu.

- Google Tag Manager; met als doel om met een programma alle verschillende tracking software te kunnen beheren en integreren op plekken in de site waar dit nodig is. Google Tag Manager plaatst geen cookies op uw computer. 

Bewaaren van persoonsgegevens

Recruitment Studio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren – voor zover van toepassing – de wettelijke bewaartermijnen

Als u een contactformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Deze gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen zodat wij uw vraag en/of opmerking kunnen behandelen..

Delen van persoonsgegevens met derden

Recruitment Studio deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Recruitment Studio blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Recruitment Studio geeft uw persoonsgegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is voor de dienstverlening of als u van tevoren hiermee heeft ingestemd. Het verkopen van klantinformatie behoort niet tot onze zakelijke activiteiten. De gegevens worden alleen doorgegeven om onze Website en onze diensten te optimaliseren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Recruitment Studio gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op basis van cookies worden gegevens verzameld waarmee wij onze reclame-uitingen en het totale online-aanbod kunnen verbeteren. Deze gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar dienen alleen voor een gepseudonimiseerde analyse van het gebruik van de website. Deze gegevens worden nooit gecombineerd met de bij ons opgeslagen persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RS Lifestyle Recruitment en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rsrecruitment.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Recruitment Studio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@rsrecruitment.eu.

Zo hebben wij de website beveiligd met een SSL certificaat en is onze database op een beveiligde server geplaatst.

Websites van derden

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van (hyper)links, buttons, etc. met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy verklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Informatierecht en intrekkingsrecht

Op verzoek verstrekt Recruitment Studio u kosteloos en zonder opgaaf van redenen informatie over de over u opgeslagen gegevens, de herkomst hiervan en de ontvangers. U kunt tevens de gegevens, die wij van u via de Website verzamelen en gebruiken, laten wijzigen, blokkeren of wissen. U kunt tevens te allen tijde de aan ons verleende instemming voor het verzamelen en gebruiken van gegevens zonder opgaaf van redenen intrekken. U kunt een dergelijk verzoek e-mailen naar info@rsrecruitment.eu of een brief sturen aan Recruitment Studio, Boulevard Paulus Loot 101, 2042 AG ZANDVOORT, Nederland.

Vragen of klachten

Bij vragen, suggesties, wensen of klachten kunt u e-mailen naar info@rsrecruitment.eu of een brief sturen aan Recruitment Studio, Boulevard Paulus Loot 101, 2042 AG ZANDVOORT, Nederland.

U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingsbevoegdheid

Recruitment Studio is gerechtigd deze privacy verklaring te wijzigen door de gewijzigde versie van de privacy verklaring op de Website te plaatsen. Wij stellen u binnen een redelijke termijn in kennis van de relevante wijzigingen.