Algemene Voorwaarden van RS Recruitment V.O.F. gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Haarlem onder nummer 59230932.

Algemene Voorwaarden van de Franchiseorganisatie RS Recruitment V.O.F. 

1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden, zoals deze van tijd tot tijd gewijzigd worden.
Consultant: De natuurlijke of rechtspersoon die – in de hoedanigheid van franchisenemer – handelende onder de naam RS Recruitment werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever verricht.
Kandidaat: De natuurlijke persoon die door RS Recruitment betrokken wordt bij haar werving en selectiewerkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever.
Opdracht: De in onderling overleg tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden. 
Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon op wiens verzoek en voor wiens rekening werving en selectiewerkzaamheden of advieswerkzaamheden worden verricht. 
Opdrachtnemer: De RS Recruitment-Franchisenemer, die deze Algemene Voorwaarden hanteert. 
RS Recruitment: De vennootschap onder firma (V.O.F.) RS Recruitment, gevestigd te (2202AT) Rembrandtweg 37 Noordwijk, onder meer handelende onder de namen RS Recruitment, RS Group, RetailSelect en Recruitment Studio.

2. Toepasselijkheid

2.1 - Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten van RS Recruitment V.O.F. of de RS Recruitment-Franchisenemer(s) handelende onder de naam RS Recruitment, RS Group, RS Recruitment en/of RS Recruitment. De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle nadien aangebrachte wijzingen in en/of aanvullingen op de betreffende overeenkomst en op alle overeenkomsten met RS Recruitment V.O.F. of de RS Recruitment-Franchisenemer(s) handelende onder de naam RetailSeect, RS Group, RS Recruitment en/of Recruitment Studio, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.2 - Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard.
2.3 - Indien de Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn deze ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen.
2.4 - In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de aan de Opdracht ten grondslag liggende overeenkomst en de Algemene Voorwaarden gaan de betreffende bepalingen uit de overeenkomst voor.

3. Aanbiedingen & Offertes

3.1 - Alle aanbiedingen en offertes (inclusief tarieven) van RS Recruitment, waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend tenzij Opdrachtnemer dit uitdrukkelijk anders heeft vermeld. Alle aanbiedingen & offertes kunnen door Opdrachtnemer binnen twee werkdagen na aanvaarding daarvan worden herroepen. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever bij de intake/voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens.
3.2 - Indien in de offerte geen termijn is vermeld, is deze 30 dagen geldig.
3.3 - Aanbiedingen met een herhalend karakter binden slechts voor het door Opdrachtnemer schriftelijk vastgesteld tijdsbestek.

4. Prijzen & tarieven

4.1 - Alle door Opdrachtnemer opgegeven bedragen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Zij zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbiedingen geldende prijsbepalende factoren.
4.2 - Het door RS Recruitment te hanteren tarief is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, een percentage van het bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld, bonus, tantième, winstdeling en overige emolumenten dat de Kandidaat in het eerste dienstjaar zal verdienen, ook indien de Kandidaat korter dan één jaar in dienst zal zijn.
4.3 - Opdrachtnemer is bevoegd de overeengekomen prijzen en tarieven op grond van een nadien opgetreden stijging van bedoelde prijsbepalende factoren te verhogen, ook al was deze stijging voorzienbaar. Opdrachtnemer is tevens gerechtigd het desbetreffende bedrag van de verhoging te factureren, zodra dit aan Opdrachtnemer bekend is.
4.4 - Advieswerkzaamheden worden verricht tegen uurtarief of tegen een vaste vergoeding.

5. Uitvoering van de Opdracht / Werkwijze

5.1 - RS Recruitment neemt bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van de kandidaat.
5.2 - Als er expliciet in de Opdracht een wervingsgarantie is afgesproken dan kan de Kandidaat worden vervangen. Er zal geen verrekening in liquide middelen plaats vinden. Vervangen worden alleen Kandidaten voor de functie zoals deze is overeengekomen. Wijzigingen in de functie omschrijving zullen als een nieuwe opdracht beschouwd worden.
5.3 - De overeengekomen werkzaamheden worden als geslaagd beschouwd indien een door Opdrachtnemer voorgestelde Kandidaat binnen vierentwintig maanden na het voorstellen van de Kandidaat in dienst treedt bij Opdrachtgever, in welke functie ook.
5.4 - Indien de Opdrachtnemer niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de Opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
5.5 - Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.
5.6 - Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.7 - Is door Opdrachtnemer ondeugdelijk gepresteerd, dan leidt dat niet tot een restitutie van de overeengekomen prijs en/of tarieven maar zal Opdrachtnemer of een collega-franchisenemer de Opdracht opnieuw uitvoeren.

6. Activiteiten opdrachtgever

6.1 - Opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die Opdrachtnemer bij het vervullen van de Opdracht kunnen belemmeren of haar activiteiten kunnen doorkruisen.
6.2 - Indien Opdrachtgever reeds over een Kandidaat beschikt voordat de opdracht ingaat wordt hiervan aan Opdrachtnemer melding gedaan. In goed overleg wordt dan bepaald hoe en tegen welke voorwaarden Opdrachtnemer deze Kandidaten kan betrekken bij de vervulling van de Opdracht.
6.3 - Opdrachtgever is verplicht om Opdrachtnemer onmiddellijk op de hoogte te stellen als Opdrachtgever met een Kandidaat een arbeidsovereenkomst of andersoortige overeenkomst aangaat die de strekking heeft dat de Kandidaat werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zal gaan verrichten.
6.4 - Opdrachtgever is niet gerechtigd gegevens over een Kandidaat aan derden door te geven. Opdrachtgever verplicht zich alle stukken vertrouwelijk te behandelen.
6.5 - Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om indien nodig een werkvergunning te verkrijgen voor de Kandidaat alsook het verkrijgen van andere zaken zoals wettelijk benodigde vergunningen, medische verklaringen en certificaten met betrekking tot de Kandidaat.

7. Tijdsplanning

7.1 - Mededelingen van Opdrachtnemer over de tijd waarbinnen een Opdracht zal zijn voltooid, hebben te allen tijde slechts een indicatief karakter. Opdrachtnemer verstrekt hiervoor nooit enigerlei garantie en levert louter een inspanning om de Opdracht te vervullen. 

8. Informatieverstrekking

8.1 - De aanvaarding en uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer is gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Die informatie zal in elk geval bestaand uit een voldoende gedetailleerd(e): beschrijving van de aard en cultuur van de organisatie van Opdrachtgever, functiebeschrijving, profiel van de Kandidaat, opgave van redenen van het aanwerven van een Kandidaat, beschrijving van arbeidsvoorwaarden en selectiecriteria. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken die redelijkerwijze in verband met de Opdracht van belang kan zijn.
8.2 - Voorts baseert Opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de Opdracht op de informatie die de Kandidaat en/of referenten verstrekken. Opdrachtnemer gaat steeds uit van de juistheid van die informatie.

9. Geheimhouding/Bescherming persoonsgegevens

9.1 - Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens waarvan zij uit hoofde van de Opdracht kennis krijgt betreffende de persoon of organisatie van Opdrachtgever.
9.2 - Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle gegevens van Kandidaten en zij verklaren dat zij de ter zake het verzamelen en bewaren van persoonsgegevens alle op enig moment geldende wet- en regelgeving te allen tijde in acht zullen nemen. 

10. Benadering kandidaten

10.1 - Opdrachtnemer en/of RS Recruitment zal zich gedurende de looptijd van een Opdracht en gedurende een periode van één jaar na afloop van de laatste Opdracht ervan onthouden medewerkers van Opdrachtgever te benaderen voor werving en selectie bij een derde, tenzij het initiatief hiertoe is genomen door de medewerker zelf en door de betreffende medewerker is bevestigd.

11. Facturering

11.1 - RS Recruitment zal Opdrachtgever namens Opdrachtnemer factureren voor het overeengekomen honorarium en gemaakte kosten op of omstreeks de datum dat de Kandidaat de (arbeids)overeenkomst met Opdrachtgever is aangegaan.
11.2 - Indien Opdrachtgever, of een met haar direct of indirect in groeps- of concernverband verbonden (rechts)persoon, een door Opdrachtnemer voorgedragen Kandidaat na aanvankelijke afwijzing alsnog binnen 24 maanden na voordracht alsnog een (arbeids)overeenkomst aangaat met de betreffende Kandidaat, dan is Opdrachtnemer volledig gerechtigd tot het overeengekomen honorarium en zal zij dat bij Opdrachtgever in rekening brengen. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer en/of RS Recruitment schriftelijk in kennis te stellen van het aangaan van een overeenkomst met een Kandidaat die minder dan 24 maanden eerder door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever is voorgedragen.   

12. Betaling

12.1 - De betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, zonder inhouding of verrekening.
12.2 - Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim. Bij te late betaling heeft Opdrachtnemer en/of RS Recruitment het recht, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, € 25,- administratiekosten in rekening te brengen vanaf de vervaldag van de factuur. Indien de Opdrachtgever ondanks sommatie niet betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die door Opdrachtnemer en/of RS Recruitment worden gemaakt.
12.3 - Is Opdrachtgever in verzuim, dan behouden Opdrachtnemer en RS Recruitment zich het recht voor om afgesproken vervolgopdrachten op te schorten of te annuleren.
12.4 - Indien Opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.
12.5 - Opdrachtnemer en/of RS Recruitment zijn gerechtigd tot het verzenden van (maandelijkse) deelfacturen bij adviestrajecten.
12.6 - De Opdrachtgever dient facturen onverwijld nauwgezet te controleren. Bezwaren inzake (de hoogte van) de factuur dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk of per e-mail aan Opdrachtnemer en/of RS Recruitment te worden kenbaar gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de Opdrachtgever zijn (eventuele) rechten ter zake verwerkt.

13. Onvoorziene omstandigheid

13.1 - Opdrachtnemer dient Opdrachtgever in te lichten dat van een onvoorziene omstandigheid sprake is, zodra deze zich voordoet. Onder onvoorziene omstandigheid wordt onder meer verstaan het onjuist of onvolledig zijn van de door Opdrachtgever verstrekte informatie.

14. Tussentijdse beëindiging / Annulering

14.1 - Opdrachtnemer en Opdrachtgever hebben het recht de Opdracht tussentijds te beëindigen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. Een opzegging dient schriftelijk te geschieden en zal niet leiden tot aansprakelijkheid voor eventuele schade die de wederpartij daardoor lijdt. Reeds door Opdrachtnemer gemaakte kosten zijn door Opdrachtgever te vergoeden.
14.2 - Opdrachtnemer kan een Opdracht weigeren of de verder opdrachtuitvoering staken, indien het in conflict komt met de algemeen geldende normen en waarden, in wel geval de Opdrachtgever geen tarief in rekening wordt gebracht. Hierbij is een opzegtermijn van twee weken van toepassing.
14.3 - Elk van de partijen heeft het recht een Opdracht met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk tussentijds te beëindigen, zonder dat een opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen, zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist en zonder dat de opzeggende partij tot een schadevergoeding zal zijn verschuldigd:

  1. 14.3.1 - in geval de wederpartij tekort schiet in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de aan de Opdracht ten grondslag liggende overeenkomst en dit tekortschieten niet binnen vier weken na schriftelijke kennisgeving hiervan door de eerstgenoemde partij is hersteld;
  2. 14.3.2 - in geval door de wederpartij surseance van betaling is aangevraagd, de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, in staat van liquidatie is verklaard of een bewindvoerder over diens activa of een deel daarvan is aangesteld;
  3. 14.3.3 - indien de wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig aan een voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting voldoet, ondanks daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld en ondanks daartoe te zijn aangemaand.

14.4 - De Annulering van een Opdracht dient schriftelijk te geschieden.

15. Aansprakelijkheid

15.1 - De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer en/of RS Recruitment is beperkt tot het honorarium dat Opdrachtnemer voor de betreffende Opdracht toekomt, met een maximum van 5.000 Euro. Opdrachtnemer en/of RS Recruitment is nimmer aansprakelijk voor indirecte/gevolgschade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van het verzuim van Opdrachtnemer en/of RS Recruitment, behoudens voor zover het verzuim een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.+
15.2 - Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer en/of RS Recruitment is uitgesloten indien de schade het gevolg is van de door Opdrachtgever of Kandidaat aangeleverde onjuist en/of onvolledige informatie.
15.3 - Opdrachtnemer en/of RS Recruitment zijn nimmer aansprakelijk voor de schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van het functioneren, handelen en/of nalaten van Kandidaten, die ingevolge de Opdracht bij Opdrachtgever in dienst zijn getreden of op andere manier werkzaamheden verrichten. Ook zijn Opdrachtnemer en/of RS Recruitment nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie die door Kandidaat en/of referenten aan haar zijn verstrekt.
15.4 - Indien Opdrachtnemer en/of RS Recruitment ondanks het vermelde in de vorige artikelleden om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk mocht(en) zijn en deze aansprakelijkheid is door de (beroepsaansprakelijkheids-)verzekering gedekt, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de (beroepsaansprakelijkheids-)verzekering gedane uitkering vermeerderd met het voor Opdrachtnemer of RS Recruitment geldende eigen risico.
15.5 - Indien de (beroepsaansprakelijkheids-)verzekeraar in een voorkomend geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer en/of RS Recruitment beperkt tot maximaal het bedrag van de aanneemsom of het totaal gefactureerde bedrag dat met de uitvoering van de Opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit is gemoeid en is overeengekomen met Opdrachtgever.

16. Overmacht

16.1 - Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
16.2 - Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daarop gelijkende toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, kabelbreuk, brand, ontploffing, waterschade, blikseminslag, natuurrampen, overstroming en/of aardbeving, gebrek aan personeel of ziekte van Opdrachtnemer en/of RS Recruitment.
16.3 - In geval van overmacht heeft Opdrachtnemer en/of RS Recruitment het recht de nakoming van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht, zonder dat zij gehouden is enige (schade)vergoeding te voldoen.
16.4 - Wanneer de overmacht langer dan negentig (90) dagen voortduurt, hebben partijen het recht om de Opdracht door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving te beëindigen, tenzij op dat moment voorzienbaar is dat de overmachtssituatie binnen redelijke termijn zal worden opgelost. Hetgeen reeds ingevolge de Opdracht gepresteerd is, wordt in geval van beëindiging wegens overmacht naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar dan overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 17 Intellectuele eigendom

17.1 - Het is Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer en/of RS Recruitment verboden om de door Opdrachtnemer en/of RS Recruitment verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke (hierna: Stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of anderszins in gebruik te geven. Het is Opdrachtgever wel toegestaan deze Stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de Opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.
17.2 - Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij Opdrachtnemer respectievelijk RS Recruitment.
17.3 - Opdrachtgever is gehouden de Stukken op eerste verzoek aan de Opdrachtnemer en/of RS Recruitment te retourneren.

Artikel 18 Vrijwaring

18.1 - De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en RS Recruitment tegen alle aanspraken van derden, waaronder maar niet beperkt tot aanspraken in verband met intellectuele eigendomsrechten, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de Opdracht verricht voor Opdrachtgever, tenzij een en ander gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1 - Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tot het uitvoeren van Opdrachten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
19.2 - Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding aan of een overeenkomst met Opdrachtgever zullen worden beslecht door de rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem.

Artikel 20 Slotbepaling

20.1 - De Opdrachtnemer en/of RS Recruitment is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de Algemene Voorwaarden.
20.2 - Indien bepalingen of delen van bepalingen uit de aan de Opdracht ten grondslag liggende overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden of bijlagen daarbij vanwege dwingend rechtelijke bepalingen of in enig ander opzicht onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar zijn of worden, zullen de overige bepalingen of zal het geldige deel van de ongeldige bepaling volledig van kracht en afdwingbaar blijven, zonder enig gevolg voor de overige verplichtingen van partijen. Voorts zal de onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling worden geacht te zijn vervangen door een bepaling met zo veel mogelijk dezelfde juridische en commerciële strekking.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Haarlem onder nummer 59230932 en te raadplegen op de website https://www.rsrecruitment.eu